pic

Takuya [ 173cm 52kg age:25 ]

Dai [ 165cm 63kg age:25 ]

Haruki [ 172cm 60kg age:28 ]

Osamu [ 168cm 94kg age:30 ]

Koji [ 186cm 70kg age:35 ]

Toru [ 162cm 58kg age:39 ][HOME]

(c) COBRA